madmzje@gmail.com     065/405-995
  • 17. August 14

  IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOM ISTRAŽIVANJU

  O ZDRAVSTVENOM STANJU LJEKARA U REPUBLICI SRPSKOJ REPORT ON THE RESEARCH CONDUCTED WITH REGARDS TO THE HEALTH STATUS OF DOCTORS IN REPUBLIC OF SRPSKA

  01. Mart 2013 

   

  PROJEKAT „ZDRAVSTVENO STANJE LJEKARA U REPUBLICI SRPSKOJ“

   

  Međunarodna asocijacija doktora medicine za Jugoistočnu Evropu je, u saradnji sa Strukovnim sindikatom doktora medicine Republike Srpske, započela projekat “Zdravstveno stanje ljekara u Republici Srpskoj“ koji će se sprovesti u prvoj polovini 2013. godine. Projekat se odnosi na oko 2500 ljekara zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj.

  Cilj projekta „Zdravstveno stanje ljekara u RS“ je poboljšanje uslova za rad ljekara u javnim zdravstvenim ustanovama. Identifikovanjem problema s kojima se ljekari susreću i koji za posljedicu imaju narušavanje zdravlja, a samim tim i smanjenje efikasnosti rada ljekara (nosilaca posla u zdravstvenom sistemu) će poslužiti za donošenje mjera za ublažavanje posljedica i poboljšanje uslova rada i statusa ljekara.

  Konkretnim prijedlozima mjera prema nadležnim institucijama (koje kreiraju politiku zdravstvenog sistema u državi), a koje će biti predložene na osnovu istraživanja u javnim zdravstvenim ustanovama, otvara se put za veće učešće ljekara i profesionalnih organizacija koje zastupaju njihove interese u procesu donošenja odluka koje se tiču uslova rada i sprovođenja zdravstvene politike u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj.

  Dugoročni efekti ovakvog pristupa rješavanju problema s kojima se ljekari susreću će za posljedicu imati veće povjerenje samih ljekara u zdravstveni sistem i pružiti im mogućnost da aktivno utiču na poboljšanje svog statusa, umjesto sadašnjeg pasivnog odustajanja koji se najočitije ogleda u sve većem odlasku kvalifikovanih kadrova iz Republike Srpske/ BiH. Veće zadovoljstvo ljekara i manji troškovi zbog profesionalnog oboljevanja i odsustva s posla (ionako nedovoljnog broja ljekara po svjetskim standardima) će direktno uticati i na povećanje efikasnosti u pružanju usluga stanovništvu. Osim toga, to će pomoći pacijentima da bolje razumiju status i poziciju ljekara u zdravstvenom sistemu.

  Ovakvim i sličnim projektima se vraća poljuljano povjerenje da su ljekari, nadležne institucije i pacijenti komponente jednog istog zdravstvenog sistema koji za interes ima pružanje kvalitietne zdravstvene zaštite stanovništvu, uz poštovanje profesije i zaštitu interesa ljekara (kao nosilaca posla) i optimalno korištenje resursa na raspolaganju.

  VREMENSKI OKVIR ZA SPROVOĐENJE PROJEKTA:

  • · Priprema projekta – februar 2013.
  • · Sprovođenje ankete u javnim zdravstvenim ustanovama – mart 2013.
  • · Obrada podataka i izrada izvještaja – april 2013.
  • · Promocija izvještaja i kontakti sa nadležnim institucijama za definisanje mjera za poboljšanje statusa ljekara u RS – od maja do septembra 2013.
  • · Praćenje primjene dogovorenih mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja ljekara – kontinuirano